Veelgestelde Vragen

Aan welke beroepen moet ik denken bij jullie school?
Een beroep leer je niet op het VMBO, maar op het MBO (Middelbaar Beroepsonderwijs). In het VMBO bereiden we je voor op het MBO. Op De Rotonde bieden we het programma “Dienstverlening & Producten” aan. Omdat wij je kennis laten maken met alle beroepssectoren, weet je na afloop voor welke beroepsopleiding je het meeste geschikt bent.
Welke leerwegen bieden jullie aan?
Wij bieden drie leerwegen aan, namelijk: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de theoretische leerweg. De gemengde leerweg bieden wij (nog) niet aan. Wel kun je in de theoretische leerweg een extra vak kiezen en zo je diploma theoretische leerweg behalen.
Waarom zou iemand voor De Rotonde kiezen?
Het prettige leerklimaat, de persoonlijke aandacht, kleinere klassen in een mooi en modern gebouw maken De Rotonde aangenaam. Daarnaast maken de expertise van onze docenten en ons team ondersteuning De Rotonde aantrekkelijk voor kinderen die vanwege hun ondersteuningsbehoefte (nog even) niet op het reguliere vmbo of het voortgezet speciaal onderwijs geplaatst kunnen worden. Binnen De Rotonde hebben we een team dat ondersteuning biedt aan de docenten en de leerlingen. Als er een ondersteuningsvraag ligt vanuit de docenten voor extra ondersteuning voor hun leerling kan er gebruik gemaakt worden van het team ondersteuning Binnen dit team zitten verschillende deskundigen voor het geven van ondersteuning voor: remedial teaching, dyslexie coaching, trainingen en begeleiding na uitstroom.
Welke lessen krijg je bij De Rotonde?
Welke lessen je kunt volgen op De Rotonde vind je bij vakken.
Hoe groot is jullie school eigenlijk?
Wij hebben circa 390 vmbo leerlingen.
Ik zie dat jullie een vijfjarig vmbo traject aanbieden. Hoe zit dat?
Op De Rotonde werken we direct aan de achterstanden. Vrijwel alle nieuwe leerlingen afkomstig van de basisschool, komen in één van de 1v-groepen terecht: het “voorbereidend” leerjaar. Hierbij krijgen de leerlingen vaak een hechte band met hun mentor.
Stromen leerlingen bij jullie ook weleens tussentijds uit?
Wij helpen de leerlingen samen met hun ouders om de juiste weg te bepalen, zodat ze terecht komen in het vervolgonderwijs waar ze naar toe willen en het beste tot hun recht komen. Uitstromen gebeurt op het moment dat een leerling eraan toe is. Dat hoeft niet pas aan het einde van onze opleiding te zijn. Als de indruk er is dat een leerling toe is om over te stappen en de hulpvraag het toelaat, stippelen we samen een nieuwe weg uit. Bij een overstap bieden we de leerling maximaal een jaar transfer coaching aan.
Hoe begeleiden jullie de leerling die naar het MBO gaat?
De stap naar het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) is niet altijd eenvoudig. Daar kan een leerling gedurende maximaal een jaar ondersteuning bij krijgen van een transfercoach. Deze is nauw betrokken bij De Rotonde en voert coachings- en voortgangsgesprekken met zowel de leerling als met de begeleiders van de nieuwe mbo-opleiding.
Zijn er wel eens tussenuren?
Geen enkele klas heeft in het standaard lesrooster een of meerdere tussenuren. Er zijn helaas weleens tussenuren als we geen vervanging kunnen regelen bijvoorbeeld als er zieke docenten zijn. Alle roosterwijzigingen worden steeds vroegtijdig aangekondigd via het mededelingenbord en Magister. Je mag tussendoor niet van het schoolterrein af.
Hoe moet ik aanmelden?
Op onze aanmeldpagina kun je het aanmeldformulier downloaden. Na de aanmelding maken we een afspraak en kom je samen met je ouders naar onze school voor een gesprek. Je wordt hiervoor schriftelijk uitgenodigd.
Wat is een mentor?
Iedere klas krijgt een eigen mentor. Dat is een docent die meerdere vakken aan de klas geeft en daardoor het meeste contact met je heeft. De mentor is het aanspreekpunt voor jou en je ouders op school. Hij of zij bespreekt regelmatig in de klas hoe het gaat met de resultaten, maar ook persoonlijke dingen kunnen besproken worden. De mentor nodigt jouw ouders drie keer per jaar uit voor een gesprek naar aanleiding van een rapport. Uiteraard kunnen je ouders ook altijd contact opnemen met de mentor.
Mag je bij jullie roken?
Nee. In de gebouwen mag sowieso nergens gerookt worden. Op het schoolplein en de directe schoolomgeving mag ook niet gerookt worden.
Welke kosten zijn er aan deze school verbonden?
De kosten (ouderbijdrage) voor een heel schooljaar verschillen per leerjaar. Via de Informatie Beheergroep (IBG) is een tegemoetkoming in de studiekosten mogelijk.
Komen leerlingen uit dezelfde woonplaats bij elkaar in de klas?
Wij vinden het prettig als je met je dorp- of buurtgenoten samen van en naar school kunt gaan. Helaas gaat dat niet altijd, omdat je niet allemaal in dezelfde leerweg zit of dat er andere argumenten een rol spelen bij een evenwichtige klassensamenstelling.
Krijg ik veel huiswerk?
Je krijgt huiswerk, maar of dat veel is, is moeilijk te zeggen. Je kiest nu een school die bij jou past en dat betekent dat die school zo veel mogelijk les geeft op jouw niveau. Het huiswerk dat je dan thuis nog moet maken, is daarop afgestemd. Kinderen die gemakkelijk leren, hebben minder tijd nodig dan kinderen, bij wie dat wat moeilijker gaat. Je krijgt tijd in de lessen om je huiswerk af te maken, lukt dit niet dan moet je thuis verder.
Wat is Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)?
Sommige leerlingen hebben bij het verlaten van de basisschool een leerachterstand, door een leerprobleem of andere oorzaak. Als dit bij jou het geval is, krijg je in het voortgezet onderwijs extra ondersteuning bij de lessen in één van de leerwegen. Die ondersteuning kan bijvoorbeeld zijn: les in kleine groepen, gebruik van aangepaste lesboeken en/of een aparte aanpak bij het aanbieden van de lesstof. Je kan ook extra hulp krijgen van je mentor of een andere deskundige binnen de school. Of je hiervoor in aanmerking komt, word vastgesteld bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs of gedurende het eerste leerjaar.
Kun je ook zonder een LWOO-beschikking in aanmerking komen voor een plaatsing op De Rotonde?
Voor de leerlingen die niet in aanmerking komen voor een aanwijzing LWOO, kan bij het RSV Breda een Arrangement Specifiek VMBO worden aangevraagd. Tijdens de toelatingsprocedure wordt bekeken of een leerling toelaatbaar wordt geacht tot ons VMBO. Wanneer dit het geval is vraagt onze school een vorm van beschikking/aanwijzing aan. De leerling kan officieel geplaatst worden, zodra de aanwijzing LWOO of arrangement Specifiek VMBO is toegekend door het RSV Breda.
Kan iedere leerling na aanmelding geplaatst worden op De Rotonde?
Nee, voor plaatsing op De Rotonde wordt door onze toelatingscommissie bekeken of de leerling geschikt is voor het onderwijs dat onze school dat biedt. Er is overleg met ouders, de school van herkomst en eventuele hulpverleningsinstanties. Daarnaast moet er, voor het leerjaar/klas waar de leerling voor wordt aangemeld, natuurlijk ook plaats zijn.
Wat doen jullie tegen pesten?
Pesten hoort niet, op geen enkele school of vereniging. Daarom hebben we een pestprotocol ontwikkeld. In dat protocol staat beschreven hoe wij handelen in geval van pesten. Wij besteden hier veel aandacht aan. Ons streven daarbij is om beide partijen bij elkaar te brengen en in een gezamenlijke verantwoordelijkheid de omgang met elkaar te herstellen. Het pestprotocol vind je onder schooldocumenten.
Hoe onderhouden jullie het contact met de ouders?
Als je ouders willen weten hoe jij het op school doet of informatie willen over andere zaken van school, kunnen zij contact opnemen met jouw mentor. Het is voor jou goed dat de ouders en de school fijn samenwerken. Onze missie is dan ook “samen een eigen wijze weg vinden”. Wij hebben voor elk leerjaar een informatieavond aan het begin van elk schooljaar. Daarnaast zijn er de gebruikelijke contactavonden naar aanleiding van het rapport.
Is de school bereikbaar met het openbaar vervoer?
Ja, de bussen stoppen en vertrekken voor onze deur.
Hebben jullie ook stage?
Op onze school ben je verplicht enkele stages te volgen. Een stage is belangrijk om wat ervaring op te doen in het bedrijfsleven, zodat je een beroep eens in de praktijk meemaakt. Je krijgt daardoor inzicht in de beroepspraktijk en dit maakt het gemakkelijker om een beroepskeuze te maken. Zie de stage voor meer informatie.
Welke opleidingen kun je gaan volgen na deze VMBO school?
Omdat wij de brede beroepsrichting “Dienstverlening en Producten” aanbieden, kun je overal in het mbo terecht. Om een juiste keuze te kunnen maken besteden we ook veel aandacht aan loopbaanoriëntatie. Dat doen we al vanaf het eerste leerjaar.
Zijn er ook activiteiten op jullie school?
Voor alle leerjaren is er, naast een specifieke klassenactiviteit, een excursie, ons schoolfeest en een activiteit om het schooljaar af te sluiten. We organiseren verschillende activiteiten op het gebied van sport, zoals deelname aan NAC Streetleague, Teamplay NAC, masterclasses van studenten van het Johan Cruijff College en een sportochtend voor alle leerlingen. Daarnaast zijn er Sinterklaas- en kerstvieringen en een gala voor klas 4. In klas 3 en 4 organiseren we respectievelijk een 1- en meerdaagse reis.
Wanneer is de open dag?
De open dag van De Rotonde heeft helaas al plaatsgevonden op zaterdag 27 januari 2018. De datum voor volgend jaar is nog niet bekend.
samen een eigen wijze weg vinden